28 Maja 2017    Niedziela  Imieniny obchodzą: Augustyn,Jaromir,Wilhelm
Start arrow Tutoring
Tutoring w LO VIII
Napisał Administrator   
Tutoring w Liceum Ogólnokształcącym nr VIII we Wrocławiu
Czym jest tutoring?

Tutoring jest to indywidualna współpraca między uczniem a nauczycielem opierająca się na relacji mistrz-uczeń. Ze strony tutora wymagane jest:
• doświadczenie w pracy z młodzieżą,
• umiejętności fachowe,
• kompetencje interpersonalne.
 
Cel programu:
Celem programu jest pomoc uczniowi w jego indywidualnym rozwoju (naukowym i osobistym) oraz zmotywowanie go do stałego doskonalenia.
Metoda tutoringu wywodzi się z tradycji angielskiej (Oksford, Cambridge), gdzie przynosi znakomite rezultaty. Istotne są tu osobiste relacje budowane przez: rozmowy, indywidualne spotkania tutora z podopiecznymi, dzielenie się doświadczeniami, a także wzajemne zaufanie.
Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, podczas których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje z podopiecznym. Wspiera go w procesie uczenia się w wybranym obszarze wiedzy, pomaga rozwinąć umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz pogłębić sztukę maksymalnego korzystania z własnych talentów. Tutoring pozwala na coś więcej niż tylko weryfikację wiedzy. Wzmacnia poszukiwania i zainteresowania ucznia, któremu towarzyszy tutor - mądry nauczyciel, służący radą i potrafiący umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Tutoring ma za zadanie prowadzić podopiecznego do mądrości i dojrzałości. Potrzeba na to czasu, uwagi i regularności - między innymi tymi cechami tutoring wyróżnia się spośród innych metod edukacyjnych i wychowawczych.
 
Praca tutora jest procesem składającym się z czterech wyraźnych etapów:
• poznania podopiecznego (budowanie dobrych relacji),
• planowania rozwoju,
• realizacji planów,
• oceny rezultatów.
 
Zakłada się, że tutor pracuje z podopiecznym w trzyletnim cyklu kształcenia. Celem pracy tutora jest rozwój osobowy i naukowy podopiecznego, a dobro podopiecznego jest dla tutora najwyższą wartością.

Opis innowacji pedagogicznej:
Program polega na zmianie systemu opieki szkolnej z grupowego - "wychowawstwa klasowego" na zindywidualizowany - tutorski, skierowany w swoim zadaniu opiekuńczo-wychowawczym i relacjach na każdego ucznia z osobna. Zespołem klasowym opiekuje się trzech nauczycieli-tutorów, którzy przejmują bezpośrednią opiekę nad ok. 10 -11stką uczniów, poświęcając czas każdemu z nich z osobna. Tutor spełnia wobec swoich podopiecznych wszystkie zadania wychowawcze wynikające ze statutu szkoły. Jeden z nauczycieli-tutorów, wykonując w stosunku do zespołu klasowego pozostałe zadania, których nie da się przekazać tutorom, pełni rolę wychowawcy klasy (prowadzi dziennik, wypełnia arkusze ocen, prowadzi godziny wychowawcze). Tutorzy pracują indywidualnie, spotykając się z uczniem w każdym tygodniu, nie zaniedbując relacji uczeń - grupa podopiecznych - klasa. Uczeń jest inicjatorem relacji: uczeń - tutor, wybierając opiekuna dopiero po pierwszym roku nauki w szkole. Tutorzy dwa razy w roku spotykają się z rodzicami podopiecznych na tutorialach: uczeń – rodzic - tutor.
 
Być tutorem to „słuchać-wspierać-rozumieć”, czyli:
• cierpliwe budowanie więzi (rozmowy, spotkania),
• rozpoznawanie tego, co się dzieje z uczniem,
• porządkowanie myśli ucznia, nazywanie emocji,
• pokazywanie konsekwencji i ostrzeganie przed pułapkami,
• zamiast rozwiązywania problemu - wskazywanie możliwości,
• pomoc i wsparcie.
 
Do zadań tutora wychowawczego należy:
• ułożenie z uczniem planu pracy na semestr w formie spisanej umowy (kontraktu),
• monitorowanie postępów i sytuacji ucznia w ciągu semestru,
• cotygodniowe (krótkie) spotkanie z uczniem,
• tutorial, czyli jedno dłuższe spotkanie w miesiącu  (rozmowa tutorska),
• utrzymywanie kontaktu z rodzicami ucznia (minimum raz w semestrze),
• podsumowanie wraz z uczniem wykonania przez niego planu pracy na koniec każdego semestru, wraz z autoewaluacją ucznia,
• systematyczne prowadzenie dokumentacji tutorskiej (dziennik z wpisami odbytych cotygodniowych spotkań z uczniem, tutoriali oraz kontaktów z rodzicami ucznia),
• comiesięczne uczestnictwo w spotkaniach tutorów szkolnych,
• sprawozdanie i autoewaluacja tutora na koniec każdego semestru.
      Czas bezpośredniej pracy z jednym uczniem wynosi około 2 godzin miesięcznie.
 
Do zadań lidera tutoringu należy:

• czuwanie nad sprawną realizacją programu i jego celów – tutoringu w szkole,
• organizowanie comiesięcznych spotkań tutorów i dokumentowanie ich (protokoły zebrań tutorów),
• przeprowadzenie ankiet (wstępnej na początku roku szkolnego, na koniec I semestru i podsumowującej roczną pracę – na koniec II semestru) wśród uczniów objętych tutoringiem
• opracowanie ankiet,
• opracowanie rocznego raportu dotyczącego realizacji programu wspólnie z dyrektorem szkoły.
 
Wartość i specyfika tutoringu:

• odkrywanie potencjału ucznia i praca nad jego wykorzystaniem,
• motywacja ucznia do myślenia o własnym rozwoju i wspieranie go w jego planowaniu,
• pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem,
• pomoc w rozwinięciu potrzebnych kompetencji osobistych i naukowych,
• pomoc w czerpaniu satysfakcji z tego, co uczeń robi,
• budowanie więzi, wspólnoty szkolnej,
• wsparcie w poszukiwaniu sensu i celu edukacji.
 
Cechy wyróżniające tutoring:
• samodzielność i odpowiedzialność ucznia,
• uwaga skoncentrowana na konkretnej osobie,
• integralność - przedmiotem pracy jest rozwój ucznia, w odniesieniu do wartości i celów osobistych,
• praca na konkretnym doświadczeniu i dzielenie się doświadczeniem,
• planowy, długotrwały proces i długofalowe rezultaty.

Co tutoring może dać szkole?
     Dzięki wprowadzeniu innowacji pedagogicznej, jaką jest tutoring szkoła zyskuje:
• wzmocnienie systemu rozwijania talentów,
• skuteczne narzędzie w pracy wychowawczej (tutoring wychowawczy),
• skuteczne narzędzie w pracy dydaktycznej (tutoring naukowy),
• ciekawą ścieżkę rozwoju nauczycieli.
 
Korzyści społeczne, które tutoring może przynieść szkole, to:
• wzmocnienie systemu rozwijania talentów,
• wzmocnienie więzi społecznych,
• wzmocnienie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy.
 
Źródła:
1.Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, red. Mariusz Budzyński, Piotr Czekierda, Jarosław Traczyński, Zbigniew Zalewski, Agnieszka Zembrzuska, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009
2.www.tutoring.pl

Ostatnia aktualizacja ( środa, 19 wrzesień 2012 )
< Poprzedni   Następny >
Pokaz slajdów


Liceum Ogólnokształcące nr VIII
ul.Zaporoska   71
53-415 Wrocław
e-mail:
sekretariat@lo8.wroc.pl
tel. 717986736
fax 717984236
 
Kronika szkolna
Numer 1
Przedmioty
j.polski
j.angielski
j.francuski
j.niemiecki
matematyka
geografia
fizyka
biologia
informatyka
wiedza o kulturze
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpiecz
przyroda
biblioteka
religia
Programy profilaktyczne
ARS
Gościmy
Aktualnie jest 4 gości online